Oficer Ochrony Obiektu Portowego

Training for a Port Facility Security Officer (PFSO)

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie programów szkoleń oraz wzoru świadectwa przeszkolenia oficera ochrony armatora i oficera ochrony obiektu portowego oraz konwencji SOLAS.

Program kursu obejmuje rozpoznawanie zagrożeń, zachowywanie spokoju w sytuacjach zagrożenia, opanowanie i ocenianie ryzyka i zagrożeń, identyfikację i sposoby postępowania z przedmiotami niebezpiecznymi, znajomość zachowań ludzkich i stosunków interpersonalnych, ocenę ochrony portu i obiektu portowego.
Celem kursu jest opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do pełnienia funkcji oficera ochrony obiektu portowego.

Czas trwania

  • łącznie: 23 godziny
  • wykłady: 17 godzin
  • ćwiczenia: 6 godzin
  • liczba dni: 2-3 

Wymagania wstępne

Brak

Sposób oceny

  • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
  • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia nie podlega odnowieniu.


Facebook image
ładowanie facebooka