Przeszkolenie dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony

(certificate of proficiency for seafarers with designated security duties)

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 3.26.

Program kursu obejmuje opanowanie wiedzy teoretycznej z zakresu ochrony statku, rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa żeglugi, przeprowadzanie kontroli statku i ocena stanu jego ochrony, wybór i realizowanie odpowiednich procedur ochrony, rozróżnianie rodzajów wyposażenia i systemów ochrony oraz znajomość ich ograniczeń.

Czas trwania

  • łącznie – 5 godzin
  • wykłady – 3 godzin
  • ćwiczenia – 2 godzin
  • liczba dni – 1

Wymagania wstępne

Brak

Sposób oceny

  • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
  • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne bezterminowo


Facebook image
ładowanie facebooka