Przeszkolenie oficera ochrony statku

(Ship Security Officer)

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 3.19.

Program kursu obejmuje rozpoznawanie zagrożeń, techniki zachowywania spokoju w sytuacjach zagrożenia, opanowanie w relacji z innymi członkami załogi i pasażerami, ocenianie ryzyka i zagrożeń przy braku ochrony, utrzymywanie i nadzorowanie wdrażania planu ochrony statku, przeprowadzanie regularnych kontroli statku w celu upewnienia się, że zostały wdrożone i są utrzymywane właściwe środki ochrony.

Czas trwania

  • łącznie: 15 godzin
  • wykłady: 10,5 godziny
  • ćwiczenia: 4,5 godziny
  • liczba dni: 2

Wymagania wstępne

Posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania odbytej na statkach morskich.

Sposób oceny

  • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
  • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji  umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia nie podlega odnowieniu.

 


Facebook image
ładowanie facebooka