Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa (STCW) 4 moduły – Basic Safety Training IMO

Przeszkolenie obejmuje:

 • indywidualne techniki ratunkowe (ITR)
 • przeciwpożarowy – stopień podstawowy
 • elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej
 • bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

Informacje podstawowe

    Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursów modelowych IMO.

    Zgodnie z konwencją STCW posiadanie świadectwa przeszkolenia w zakresie zintegrowanego kursu bezpieczeństwa (Basic Safety Training) jest minimalnym wymogiem do podjęcia pracy na statkach morskich.

    Kurs uprawnia m.in. do ubiegania się o wydanie książeczki żeglarskiej oraz świadectwa: młodszego marynarza pokładowego, młodszego motorzysty, młodszego rybaka rybołówstwa morskiego, młodszego kucharza okrętowego.

Czas trwania

 • łącznie: 67,5 godziny
 • wykłady: 44 godziny
 • ćwiczenia: 23,5 godziny
 • liczba dni: 6

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie  testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Wymagania wstępne

brak

Termin ważności

Świadectwo zintegrowanego kursu bezpieczeństwa jest ważne 5 lat.
Odnowieniu podlegają: Indywidualne Techniki Ratunkowe i Kurs PPOŻ stopień podstawowy.

Przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej są bezterminowe.

Informacje dodatkowe

 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Wymagania dotyczące zajęć praktycznych:
  – na wodnym akwenie: gorsze ubranie
  – na poligonie ppoż.: gorsze ubranie i rękawiczki chroniące przed ubrudzeniem, pełne obuwie.
  Osoby nie spełniające tych wymagań mogą nie zostać dopuszczone do zajęć praktycznych.

Facebook image
ładowanie facebooka